Klachten

 

Hieronder vindt u de procedure van de koepelorganisatie VIT voor situaties dat u onverhoopt niet tevreden bent over de handelwijze van uw therapeut. Deze kunt u ook terugvinden op de website van de VIT middels onderstaande link. Uiteraard hoop ik dat u zich vrij voelt om uw eventuele twijfels en situaties dat u zich onheus bejegend voelt, tijdens de therapie te bespreken. Ik nodig u daartoe van harte uit.

Meer leest u bij VIT therapeuten.

Als u niet tevreden bent over uw therapeut

VIT therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies. Wat kunt u dan doen?

1e. Gesprek met uw therapeut
Bespreek uw onvrede met uw therapeut. In de meeste gevallen is dit verhelderend en volgt op natuurlijke wijze een oplossing.

2e. Klachtencommissie
Komen we er niet samen uit, dan kunnen we een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hierover contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). De klachtencommissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter, hoort partijen en doet een (niet bindende) uitspraak. Doel is uw onvrede weg te nemen en waar mogelijk de relatie met de therapeut te herstellen. Tegen de uitspraak van de klachtencommissie is geen hoger beroep mogelijk. De behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis. Kosten die u zelf maakt, zoals reiskosten, komen voor eigen rekening.

– VIT klachtenformulier
– VIT klachtenregeling

3e. Tuchtrechter
Als u niet tevreden bent met de behandeling, kun u ook altijd een klacht indienen bij de tuchtrechter van de koepel waarbij uw therapeut is aangesloten:

In navolging van de wet Wkggz ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg met als licentienumer 103253R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

 Aan de behandeling van een klacht door de tuchtrechter zijn kosten verbonden. Op de website van het TCZ (www.tcz.nu) en de VIT vindt u meer informatie over het tuchtrecht.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de VIT. Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 06-53664194.